Saltar navegació

Guia bàsica per a la comunicació en llengua de signes catalana

5.2. L’estructura bàsica de l’oració en LSC

Totes les llengües construeixen oracions a partir de tres elements bàsics:

  • El subjecte
  • El predicat
  • L’objecte

En català, en castellà i en anglès, l’ordre bàsic de l’oració és Subjecte–Verb-Objecte (SVO). L’LSC té diferents ordres bàsics, d’acord amb la naturalesa del verb, com veurem en el següent punt.

Hi ha verbs que ja inclouen el subjecte i l’objecte, per això no cal especificar-los. Vegem aquest verb:

Jo t'explico

En aquesta frase el subjecte està implícit en ser el mateix signant qui realitza l’acció i també està implícit l’objecte en les puntes dels dits que assenyalen el beneficiari de l’acció.

L’ordre bàsic dels constituents SVO que esmentàvem al començament de l’apartat és el que prendrem com a ordre de referencia per a l’LSC i veurem com pot veure’s alterat, de vegades a causa d’un enunciat afirmatiu, negatiu o interrogatiu. Vegem per parts aquests tres tipus d’oracions.

UAB - Universitat Autònoma de Barcelona UABCEI - Campus D'Excel-Lència Internacional

Creative Commons License
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons